header banner
Default

GeenStijl: Ongeveer 2500 vluchtelingen uit Nigeria, Marokko en Algerije willen Nederland niet verlaten zonder een vertrekpremie van €5000 te betalen


2500 Nigeriaanse, Marokkaanse en Algerijnse vluchtelingen uit OEKRAÏNE willen Nederland niet verlaten tegen vertrekpremie van €5000

VIDEO: MAROKKO: Zo werden gastarbeiders geworven in 1969
NOS

Een demissionair probleem

Nou zat dus als volgt. Iedereen is van de wereld en Oekraïne is van iedereen, godbetert zelfs Sri Lankanen. Toen Yoeri Albrecht zonodig een Russische tank op het Leidseplein wilde, ontvluchtten 4660 derdelanders Oekraïne en kwamen in het Nederlandse asielcircuit terecht. Zij studeerden of werkten in Oekraïne toen de oorlog uitbrak. Zij kregen een tijdelijke Nederlandse verblijfsvergunning en een vertrekpremie van 5000 euro + enkeltje als ze in juni vertrokken naar land van herkomst, nu is dat nog 2000 euro. Zeventig van hen meldden zich hiervoor aan, vorige week waren er tien daadwerkelijk vertrokken - de bonusregeling vervalt na juli.

Inmiddels lijkt er nog een groep van 2500 Oekraïense derdelanders over te zijn, wier recht op verblijf op 4 september vervalt tenzij ze nog in een actieve asielprocedure zitten. Maar het is voor gemeenten dus volstrekt onduidelijk wat er gebeurt met de mensen die geen asiel aanvragen. 

"Via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stuurden zij deze week een brandbrief aan demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). (...) burgemeesters vrezen onrust als er inéén klap honderden asielzoekers op straat belanden. ’Daarnaast loopt er een aantal rechtszaken dat nog niet in hoger beroep is afgehandeld en bestaat het gerede vermoeden dat meer rechtszaken zullen worden gestart die ook tot de hoogste rechter zullen doorlopen’, schrijft de VNG. ’Het risico is daarom in onze ogen groot dat gemeenten met een probleem worden opgezadeld dat is ontstaan door een bewuste beleidskeuze van dit kabinet.’"

Van der Burg reageert: 

"Op zeer korte termijn wordt er door het ministerie doorgepraat met de VNG over al deze zaken, om te zorgen voor een goed verloop als de derdelanders niet meer onder de tijdelijke beschermingsrichtlijn vallen.” Gemeenten krijgen binnenkort informatie om te zorgen voor ’een goede overgang in september’, belooft de bewindsman."

Kortom, komt goed, VVD zit er bovenop!

Herkomst

VIDEO: Marijnissen: 'Praat Nederlands, dit is Nederland!'
WNL

Herkomst

Sources


Article information

Author: Jason Williams

Last Updated: 1703183161

Views: 1053

Rating: 4.2 / 5 (37 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jason Williams

Birthday: 1997-11-23

Address: 4790 Lewis River, North Evanside, OH 55367

Phone: +3884018075439780

Job: Construction Manager

Hobby: Running, Cycling, Embroidery, Magic Tricks, Video Editing, Astronomy, Badminton

Introduction: My name is Jason Williams, I am a capable, dedicated, exquisite, cherished, clever, fearless, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.